Guanyadors concurs parc esportiu i pavelló a Almacelles JUL/2021


parc esportiu Almacelles

UN NOU POL D’ATRACCIÓ

El nou pavelló actuarà de POL D’ATRACCIÓ I NEXE D’UNIÓ entre el teixit existent de la vila i el futur creixement cap el sector SUD-6.  Conjuntament amb el Parc Europa pretén convertir-se en un espai de lleure i oci esportiu de primer ordre, un nou incentiu per als ciutadans. El  futur pavelló, conjuntament amb la sala polivalent i la residència de gent gran, ha de configurar un TRIANGLE D’EQUPAMENTS que dinamitzi tot l’àmbit.

UN EDIFICI ADAPTAT A LA TOPOGRAFIA

El projecte s’adapta a la topografia existent. La plataforma esportiva genera unes terrasses que s’eleven progressivament en relació a la topografia del futur carrer  Manel Alexandre Pedra  per evitar generar grans desnivells.

UN PAVELLÓ ACCESSIBLE

L’accés peatonal, s’orienta a Rambla de la Il·lustració i el Parc Europa, en relació també al futur parc, que oferirà multitud de circuits per passejar i per practicar esports, tots ells adaptats a persones amb mobilitat reduïda. L’accés amb vehicle privat es podrà efectuar des de la prolongació del C/ Alexandre Pena, on s’habilitaran zones d’aparcament per facilitar l’accés al nou equipament i al parc. La pista del pavelló tindrà també un accés directe des del carrer amb una porta de grans dimensions per a possibilitar  el muntatge i desmuntatge d’events diversos (concerts, trobades populars etc.). El pavelló esdevidrà una gran sala polivalent i multifuncional al servei del municipi. UN EDIFICI INTEGRAT PAISATGÍSTICAMENT El pavelló aprofita el desnivell existent entre la Rambla de la Il.lustració i el C/ M. Alexandre Pena. La pista es situa lleugerament soterrada per facilitar l’accés del públic des de la grada superior, amb visió panoràmica cap a la pista i amb connexió directa a la plaça. La franja de vestidors queda soterrada al costat del carrer M. Alexandre Pedra. Es redueix així considerablement l’impacte visual del volum, que té una alçada molt menor sobre el nivell del terra. Es proposa també les grans encavallades de l’estructura per l’exterior per minimitzar l’alçada de la façana, configurada principalment per una pell metàl·lica translúcida que farà l’efecte llanterna amb la il.luminació interiror.

UN EQUIPAMENT  OBERT I FUNCIONAL  

El pavelló es situa a la cantonada est, en màxima proximitat amb la sala Polivalent, per permetre fàcilment el desdoblament d’activitats. La zona de grades s’orienta a la plaça i al futur nou parc per a potenciar-ne la interacció. La franja d’ús públic (accés+serveis+bar) s’orienta a sud a un espai que fa la funció de vestíbul exterior, amb zones arbrades, parc infantil i terrassa del bar. La gestió es realitza des d’un únic punt de control, en el vestíbul d’accés, des del qual és possible accedir  tant a la zona de públic, com al bar o als vestidors, que estaran disponibles també per totes les futures pistes esportives del parc.

UN EDIFICI SOSTENIBLE I AUTOSUFICIENT

S’utilitzaran materials lleugers i industrialitzats per possibilitar la seva construcció de manera àgil i eficaç, reduint al màxim la despesa energètica en el procés constructiu. El projecte planteja diferents estratègies per evitar la radiació solar directa que produeix sobreescalfament a l’estiu:

  1. Una pell metàl.lica com a protecció solar.
  2. Uns lluernaris que captaran la llum difosa de la orientació nord.
  3. La vegetació del parc com a protector solar. La línia d’arbrat paral·lela a façana protegeix del sol a l’estiu.
  4. Ventilació creuada: gràcies a la geometria del pavelló, amb lluernaris alts a la cara oposada de les obertures baixes de façana a la cara nord, es generarà un efecte xemeneia que fomentarà la renovació de l’aire dels espais.

Per tal de minimitzar el consum energètic, el projecte planteja un sistema de plaques fotovoltàiques per l’autoconsum en la gran superfície de coberta combinat amb aerotèrmia. S’evita així la utilització de combustibles fóssils. La solució energètica sostenible en el seu conjunt serveix per produir aigua calenta, ventilació, climatització i electricitat.