Plaça de la Font – Nou Barris Barcelona

Promotor: BIMSA – Ajuntament de Barcelona
Projecte: Desembre 2017 / Obra: Maig 2019
Superfície construida: 3.372 m2. Pressupost: 1.314.178,11 €

Fotografies: Jordi Surroca i Gale del Rio

OBRIR I CONNECTAR: Per millorar la permeabilitat de l’espai públic el projecte planteja obrir noves connexions i repensar les existents. Potenciar la connexió cap el sud amb la Plaça de les Dones, cap a l’oest amb les escoles i cap a l’est amb l’Ateneu Popular Nou Barris, un important centre dinamitzador del barri. La plaça es converteix en node central del corredor verd i d’equipaments que va des del mercat (al sud) fins a la falda de Collserola.

LA PLAÇA COM A PUNT DE TROBADA.  La plaça ofereix una superfície oberta i  amplia per al desenvolupament d’activitats lúdiques en un barri amb topografia accidentada. En el costat est, el projecte vol dotar a l’Ateneu d’un espai a l’aire lliure on poder realitzar espectacles i activitats i amb aquest propòsit es configuren unes grades que resolen el desnivell. En el costat oest, en relació amb l’escola, s’habilita una àrea de jocs infantils que aprofita el talús com a element de joc.

UN ENVOLCALL VEGETAL La plaça s’adapta a la imponent vegetació existent, que embolcalla l’espai. L’aigua de pluja de la gran superfície es filtra a través dels murs dels gabions i rega tota la zona verda. El mur central que divideix la rampa i l’escala d’accés des del sud es converteix en un nou biòtop ple de nova vegetació que aprofita l’escorrentia d’aigua.

 

ABRIR Y CONECTAR: Para mejorar la permeabilidad del espacio público el proyecto plantea abrir nuevas conexiones y repensar las existentes. Potenciar la conexión hacia el sur con la Plaça de les Dones, hacia el oeste con las escuelas y hacia el este con el Ateneu Popular Nou Barris, un importante centro dinamizador del barrio. La plaza se convierte en nodo central del corredor verde y de equipamientos que va desde el mercado (al sur) hasta la falda de Collserola.

LA PLAZA COMO PUNTO DE ENCUENTRO. La plaza ofrece una superficie abierta y amplia para el desarrollo de actividades lúdicas en un barrio con topografía accidentada. En el lado este, el proyecto quiere dotar al Ateneu  de un espacio al aire libre donde poder realizar espectáculos y actividades diversas. Con este propósito se configuran unas gradas que resuelven el desnivel. En el lado oeste, en relación con la escuela, se habilita un área de juegos infantiles que aprovecha el talud como un elemento de juego.

UN ENVOLTORIO VEGETAL La plaza se adapta a la imponente vegetación existente, que envuelve el espacio. El agua de lluvia de la gran superficie se filtra a través de los muros de los gaviones y riega toda la zona verde. El muro central que divide la rampa y la escalera de acceso desde el sur se convierte en un nuevo biotopo lleno de nueva vegetación que aprovecha la escorrentía de agua.

 

OPEN AND CONNECT: To improve the permeability of public space, the project proposes to open new connections and rethink existing ones. Strengthen the connection to the south with the Plaça de les Dones, to the nort-west with the schools and to the east with the Ateneu Popular Nou Barris, an important cultural center in the hood. The square becomes the central node of a green and facilities axis that goes from the market (to the south) to the downhill of  Collserola.

THE PLAZA AS A MEETING POINT. The square offers an open and wide area for the development of recreational activities in a steep slope borough. On the east side, the plaza  provides the Ateneu an outdoor space  to perform shows and various activities. With this purpose, some steps are set up that solve the unevenness. On the west side, in relation to the school, a children’s play area is enabled that takes advantage of the slope for recreational purposes.

A VEGETABLE ENVELOPE The square adapts its shape to the impressive existing vegetation, which surrounds the space. Rainwater from the large surface seeps through the stone walls  and irrigates the entire green area. The central wall that divides the ramp and the access stairway from the south becomes a new biotope full of new vegetation that takes advantage of water runoff.