RECINTE CULTURAL Montcada i Reixach

Ajuntament de Montcada i Reixach

Projecte: Gener 2018
Obra: Setembre 2019
Superfície construïda: 144 m2 /Superfície urbanització:2.269,54 m2

CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA: A

 

Fotografies: Jordi Surroca / Estudi Nao

 

Un nou recinte per a ús polivalent en els entorns del Pavelló Esportiu Miquel i Poblet. El projecte final és resultat d’un procés participatiu promogut per l’Ajuntament de Montcada i Reixac entre les entitats culturals i esportives del municipi. Una nova peça que ha d’iniciar un procés de reurbanització per a usos lúdics i esportius de l’espai posterior del pavelló, actualment sense ús.

En un barri residencial faltat d’elements referencials, es proposa un petit pavelló  de planta quadrada,  amb una coberta singular que posa el focus en un lluernari en  la cantonada més alta del volum.  El pavelló és un espai diàfan d’alçada variable que permet total polivalència d’usos en el seu interior. (rocòdrom, espai d’assaig de castellers i tabalers, gegants, etc). El recinte s’obre completament en el lateral oest de manera que les activitats interiors es poden escampar pels voltants de l’edifici en moments puntuals. El recinte pot acollir també esdeveniments com concerts o dinars populars obrint completament els seves portes a l’espai exterior.

Construcció amb estructura metàl·lica i envolvent de xapa en tota la coberta i façana superior. Sòcol ceràmic de termoarcilla fins a 3 m d’alçada en diferents col·locacions per aprofitar les seves característiques tèrmiques o acústiques segons el cas.

 

Un nuevo recinto para uso polivalente en los entornos del Pabellón Miguel y Poblet.

El proyecto final es resultado de un proceso participativo promovido por el Ayuntamiento de Montcada i Reixac entre las entidades culturales y deportivas del municipio. Una nueva pieza que debe iniciar un proceso de reurbanización para usos lúdicos y deportivos del espacio posterior del pabellón, actualmente sin uso. En un barrio residencial faltado de elementos referenciales, se propone un pequeño pabellón de planta cuadrada, con una cubierta singular que pone el foco en un lucernario en la esquina más alta del volumen. El pabellón es un espacio diáfano de altura variable que permite total polivalencia de usos en su interior. (Rocódromo, espacio de ensayo de castellers y tamborileros y fiestas populares etc). El recinto  se abre completamente en el lateral oeste de manera que las actividades interiores se pueden extender por los alrededores del edificio en momentos puntuales. El recinto puede acoger también eventos como conciertos o comidas populares abriendo completamente los sus puertas en el espacio exterior.

 

A new multipurpose indoor space in the environments of the Miguel and Poblet Sports Pavilion. The final project is the result of a participation process promoted by the city council of Montcada i Reixac for the cultural and sports associations of the municipality. A new piece that should start a redevelopment process for recreational and sports uses of the back outdoor space of the sports pavilion, currently unused.

In a residential neighborhood  without any significant referential elements, a small objectual architecture is proposed. A square floor plan and a singular roof that spots on a skylight in the highest corner of the volum. The pavilion is a diaphanous space of variable height that allows total versatility of uses. (Climbing wall, rehearsal space for castellers and drummers and popular events etc.). The pavilion opens completely on the west side so that the interior activities can be extended around the building at specific moments. The pavilion can also host diferent events such as concerts,  or popular meetings opening completely its doors to the outdoor space.